Saltar apartados
  • UA
  • veu.ua.es
  • III PREMIO DE INVESTIGACIÓN "PRESEN SAEZ DE DESCATLLAR"

III PREMIO DE INVESTIGACIÓN "PRESEN SAEZ DE DESCATLLAR"

El Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere dels Universitats Públiques Valencianes, amb la finalitat de premiar les investigacions d'especial qualitat relacionades amb els estudis de les dones, feministes i de gènere, convoca el III Premi d'investigació Presen-Sáez de Descatllar, d'acord amb les bases següents:

1.- Podran concórrer al premi els treballs d'investigació i les tesis doctorals realitzades des de l'any 2006, no publicades i que no hagen sigut premiades en altres certàmens. Les obres hauran de tindre una extensió mínima de 150 pàgines a doble espai, incloent-hi notes, bibliografia i apèndixs. Els treballs s'acompanyaran del certificat acadèmic justificatiu de la seua presentació i defensa en qualsevol universitat espanyola.

2.- El contingut haurà de versar sobre algun tema relacionat amb els estudis de les dones, feministes o de gènere, elaborat des de qualsevol disciplina científica.

3.- Els originals es presentaran per quadruplicat en paper, acompanyats d'una còpia en qualsevol suport informàtic, des del dia 8 de març fins al dia 31 de desembre del 2007, havent de ser remesos per correu postal a la Fundació Isonomia per a la Igualtat d'Oportunitats (Adreça Postal: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. Edifici TD, planta baixa. Universitat Jaume I. Campus de Riu Sec. Avinguda de Vicent Sos Baynat s/n. 12071 – Castelló. Referència: Premi Presenet Sáez de Descatllar). En la documentació aportada es farà constar el nom, l’adreça, el telèfon i la resta de dades de l'autora o de l'autor, així com un curriculum vitae complet i un resum del mateix.

4.- El III Premi d'Investigació Presen-Sáez de Descatllar està dotat per la Fundació Isonomia per a la igualtat d'oportunitats de la Universitat Jaume I de Castelló, en representació del Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere dels Universitats Públiques Valencianes, amb la quantitat de 2.000 € subjectes a la retenció de l’IRPF que marca la legislació vigent en el cas dels treballs d'investigació, i la publicació en el cas de les tesis doctorals.

5.- La Fundació Isonomia per a la igualtat d'oportunitats de la Universitat Jaume I de Castelló, en representació del Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere dels Universitats Publiques Valencianes, es reserva el dret a la publicació del treball d'investigació o de la tesi premiada, tant en suport paper com a electrònic.

6.- El jurat del premi estarà format per una representant de cada una de les universitats valencianes pertanyents al Centre de Coordinació dels Estudis de Gènere dels Universitats Publiques Valencianes, que haurà de ser experta en l'àrea d'investigació dels estudis de les dones, feministes i de gènere. La presidència del jurat recaurà en l'Excm. i Magfc. Rector de la Universitat Jaume I de Castelló, o en la persona en qui delegue. La secretaria recaurà en la gerent de la Fundació Isonomia per a la igualtat d'oportunitats, o en la persona en qui delegue.

7.- El jurat haurà de fer pública la resolució del premi abans del 8 de març del 2008. El premi podrà ser declarat desert si segons el parèixer del jurat cap de les obres presentades reunix els requisits suficients per a meréixer la seua concessió. La resolució del jurat serà inapel•lable.

8.- El premi serà entregat en un acte públic per l'Excm. i Magfc. Rector de la Universitat Jaume I de Castelló, o persona en qui delegue.

9.- El fet de concórrer en este Premi implica la total acceptació de les seues bases.


VEU - Cultural Magazine of the University of Alicante


Revista Cultural VEU
Secretariado de Promoción Cultural y Lingüística
Universidad de Alicante
Carretera San Vicente s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9593

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464