Saltar apartados

VII CONVOCATÒRIA D'AJUDES 2010

1. FINALITAT

El Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti (CEMAB), en el seu compromís d'enfortir els vincles fraternals i obrir noves vies amb els països de llengua germana, té l'objectiu de fomentar l'estudi de la realitat acadèmica i cultural llatinoamericana. Per això, ha resolt fer pública la seua sèptima convocatòria d'ajudes per a finançar l'organització de congressos, cursos, seminaris, jornades i esdeveniments de similar naturalesa relacionats amb l'esmentat àmbit d'estudi.

2. PARTICIPANTS

Podrà presentar-hi sol•licitud qualsevol membre de la comunitat universitària (PDI, PAS, alumnes o associacions registrades com tal en la UA), sempre que tinga el suport d'un centre, institut universitari d’investigació, departament o òrgan de la Universitat d'Alacant.

3. FORMALITZACIÓ DE LES SOL•LICITUDS

3.1. Les sol•licituds hauran d’anar dirigides a la directora del Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti i han de ser presentades en el Registre General de la Universitat d'Alacant o en els registres auxiliars situats en les secretaries de centre i en la Seu de la Universitat a Alacant.
3.2. El termini de presentació de les sol•licituds estarà obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA i conclourà el 26 de febrer de 2010 (ambdós inclusivament)
3.3. Els impresos de sol•licitud podran recollir-se en el Registre General, en les oficines del CEMAB i en les pàgines web del Vicerectorat d'Extensió Universitària i del CEMAB.
3.4. En les sol•licituds caldrà indicar:
a) El nom de la persona responsable de l'activitat.
b) El centre, institut universitari d’investigació, departament o òrgan per al qual se sol•licita l'ajuda.
c) El centre de despesa al qual es transferirà en el cas de ser concedida l'ajuda.
3.5. La sol•licitud haurà d’anar acompanyada, a més, de la documentació següent:
a) Programa d'actes de l'esdeveniment.
b) Pressupost, el més detallat possible, en el qual caldrà fer constar els ingressos i les despeses previstes.
c) Aval del centre, institut universitari d’investigació, departament o òrgan.
3.6. L'imprès de sol•licitud haurà de ser emplenat completament; si no és així, la sol•licitud serà exclosa.
3.7. Les sol•licituds hauran de presentar-se acompanyades de la documentació detallada en l'apartat 3.5 dins del termini establit. Si per alguna circumstància algun dels documents especificats no poguera ser presentat amb la sol•licitud, podrà ser enviat al CEMAB (edifici de la Biblioteca General), en el termini màxim de set dies naturals des de la data de finalització de la convocatòria.
3.8. En queden expressament excloses les sol•licituds presentades per persones alienes a la comunitat universitària de la UA i aquelles que no tinguen l'aval d’algun centre, institut universitari d’investigació, departament o òrgan amb centre de despesa i pressupost propis.


4. CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA

4.1. Les sol•licituds hauran de referir-se a activitats que tinguen lloc des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA fins el 31 de desembre del 2010.
4.2. Les quantitats concedides podran dedicar-se a les despeses associades a l'esdeveniment que el responsable estime oportunes. No obstant això, en cap cas podrà destinar-se l'ajuda concedida al pagament de dietes i despeses de viatge del PDI, PAS i alumnat de la Universitat d'Alacant.
4.3. Per a cada activitat només podrà presentar-se una sol•licitud d'ajuda, qualsevol que en siga la persona peticionària. En tot cas, una mateixa persona no podrà presentar més d'una sol•licitud.
4.4. Aquestes ajudes són incompatibles amb les concedides pel Vicerectorat d'Extensió Universitària.
4.5. En el termini d'un mes, des de la finalització de l'activitat subvencionada, caldrà presentar al CEMAB un informe detallat de l'esdeveniment, que haurà d’incloure les despeses fetes en relació amb l'ajuda concedida i l'extracte de l'aplicació pressupostària que corresponga. Tant l'informe com l'extracte hauran de ser firmats per la persona responsable de l'activitat i segellats pel centre, institut universitari d'investigació, departament o òrgan corresponent
4.6. El CEMAB es reserva el dret de gravar, fotografiar i recollir, sobre qualsevol suport tècnic, les conferències i xarrades, com també altres possibles esdeveniments relacionats amb l'activitat subvencionada, per a la seua divulgació i/o documentació.
4.7. Totes les activitats subvencionades hauran de fer constar en la seua publicitat, com a patrocinadors, el logotip de la UA, el del CEMAB i el logotip o nom del centre, institut universitari d’investigació, departament o òrgan corresponent.

5. QUANTIA I NATURALESA DE LES AJUDES

5.1. La quantitat disponible per a aquestes ajudes serà d'un total de 22.000 €
5.2. La quantia serà fixada, per a cada esdeveniment, per la Comissió de Valoració en virtut del nombre de sol•licituds presentades, així com el contingut de l'activitat, de la participació i l'interès per a la UA i el CEMAB.
5.3. Les ajudes concedides seran objecte d'un únic lliurament i transferides a l'aplicació pressupostària del centre, institut universitari d’investigació, departament o òrgan al qual es trobe adscrita la persona coordinadora de l'activitat.
5.4. Aquesta persona serà la responsable de la realització de totes les gestions relatives a l'organització de l'esdeveniment (publicitat, reserves de viatges, hotels, espais, mitjans audiovisuals, etc.). Les gestions econòmica i administrativa es portaran a terme des del centre de despesa receptor de l'ajuda.
5.5. Una vegada concedida la subvenció, la persona coordinadora de l'activitat adquirirà el compromís de portar-la a terme i s'atendrà als temes i condicions presentats. Les modificacions que, si escau, hi poguera haver hauran de ser aprovades per la Comissió Permanent.
5.6. En el cas que la justificació de despeses no arribe a l'import de l'ajuda concedida, caldrà retornar el romanent al CEMAB.

6. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

6.1. La selecció i quantia de les ajudes correspondrà a la Comissió de Valoració integrada pels membres següents:
Presidenta: la vicerectora d'Extensió Universitària o persona en qui delegue
Secretària: la directora del CEMAB
Vocals: la directora del Secretariat d'Extensió Universitària, el president del Consell d'Alumnes, o persona en qui delegue, i un membre del PAS del CEMAB.
6.2. Es constituirà una Comissió Permanent que estarà integrada per la vicerectora d'Extensió Universitària com a presidenta, la directora del CEMAB com a secretària i un dels vocals elegit pels membres de la Comissió de Valoració entre ells mateixos

7. CRITERIS D'ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ

7.1. Es tindrà en compte per a la concessió de les ajudes, en primer lloc, l'interès de l'activitat d'acord amb la finalitat del CEMAB exposada en l'apartat 1.
7.2. A continuació, es valoraran les sol•licituds presentades atenent a l'àmbit de repercussió de l'esdeveniment. L'ordre establit és el següent:
a) internacional
b) nacional
c) local
7.3. Hi prevaldran aquelles activitats que tinguen lloc en el campus o en les seus universitàries adscrites a la UA, així com l'ús dels mitjans o recursos propis de la nostra Universitat.
7.4. Es tindrà en compte per a l'adjudicació de les ajudes el nombre d'institucions o empreses col•laboradores implicades en l'esdeveniment.
7.5. També es podrà tindre en compte el nombre distingit de participants en l'activitat i la relació cost-destinatari.
7.6. S'evitarà la repetició i la superposició d'activitats anàlogues organitzades per la Universitat d'Alacant.
7.7. La Comissió podrà, si ho considera oportú, no concedir cap subvenció o no adjudicar part de la quantitat pressupostada.
7.8. En aquells casos que es considere convenient, la Comissió de Valoració o, per delegació d'aquesta, la Comissió Permanent, podrà demanar la presentació de la informació complementària que considere oportuna per a la resolució i el seguiment de les ajudes. De les decisions que es deriven d'aquest seguiment caldrà mantenir informades les persones responsables dels centres, instituts universitaris d’investigació, departaments o òrgans corresponents.

8. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

8.1. En el termini de 7 dies hàbils a contar des de la data de finalització de presentació de sol•licituds, es publicarà en la pàgina web del CEMAB, el llistat de sol•licituds presentades.
8.2. Una vegada concedides les ajudes, s'obrirà un termini de 10 dies naturals per a la presentació de reclamacions.
8.3. En el termini d'un mes des de la publicació de la resolució definitiva, el CEMAB transferirà les ajudes concedides.
Alacant, 29 de gener de 2010

La secretària de la Comissió,
Carmen Alemany Bay
Directora del CEMAB

Vist i plau
La presidenta de la Comissió,
Josefina Bueno Alonso
Vicerectora d’Extensió Universitària

VEU Revista Cultural de la Universitat d'Alacant


VEU Revista Cultural de la Universitat d'Alacant
Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística
Edif. Germà Bernàcer
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9593

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464