Saltar apartados
  • UA
  • veu.ua.es
  • Concurs per a crear el logotip del X Aniversari de la Seu de Villena

Concurs per a crear el logotip del X Aniversari de la Seu de Villena

Amb motiu de la commemoració del 10è aniversari del reconeixement de Villena com a seu de la Universitat d'Alacant es convoca un concurs per al disseny d'un logotip al·lusiu a aquesta efemèride, que s’ha d’afegir a l'actual logotip de la Seu Universitària de Villena. Aquest concurs està relacionat amb la difusió de tots els actes que duga a terme la Seu Universitària de Villena durant l'any 2015.

Bases del concurs:

Participants.

1. La participació serà lliure, hi pot concórrer qualsevol persona física.

Condicions tècniques.

2. Els dissenys han de ser originals i inèdits. L'autor és responsable que així siga. La concepció i la tècnica són lliures, sempre que en siga possible la reproducció en quadricromia. El disseny en color ha d'adjuntar una versió monocroma que en possibilite la reproducció amb una sola tinta.

3. Els treballs han de presentar-se, sense vidre protector ni marc, sobre material rígid amb dues grandàries diferents d'impressió: una representació en format A4 i una altra en una grandària reduïda de 2,5 cm d'ample. Cal adjuntar també el corresponent suport magnètic, en el qual s'incloga el logotip en format vectorial. La tipografia del logotip haurà d'enviar-se traçada.

Podeu consultar el logotip vectorial de la seu de Villena en els següents enllaços:

Logotip vectorial Seu de Villena (color)
Logotip vectorial Seu de Villena (blanc i negre)

4. Cada concursant podrà presentar tants dissenys com vulga, sempre que reunisquen els requisits establits en aquestes bases.

5. En el treball ha de fer-se al·lusió al 10è aniversari tal com l'autor considere convenient i en tantes adaptacions com considere oportunes (horitzontal, vertical), sempre integrat en el logotip de la Seu Universitària de Villena.

Drets de reproducció i propietat.

6. La propietat del logotip premiat se cedirà a la Universitat d'Alacant, la qual es reserva tots els drets de propietat i ús de les propostes premiades.

7. La Universitat d'Alacant es reserva el dret de reproducció mitjançant els formats i a través dels mitjans que considere oportuns, el dret de retocar el logotip guanyador a fi d'optimitzar-lo per a la posterior impressió, el dret d'adaptar el logotip quan les característiques del material o l'objecte sobre el qual s’ha de reproduir no permeten fer-ho de manera completa i també el dret de fer ús per separat dels elements del logotip.

Premi.

8. La Seu Universitària de Villena concedirà un únic premi de 300 euros, que es consignarà en el capítol 4 de crèdits del pressupost del Secretariat de Seus Universitàries. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

Presentació de treballs.

9. Els treballs s’han de lliurar personalment a l'Oficina Central del Registre de la Universitat d'Alacant (edifici de Rectorat) o enviar-los-hi per correu postal certificat (ap. de correus 99, 03080, Alacant). Si s'envien per correu postal certificat, la instància ha de dur el segell de l'oficina de correus amb la data d'enviament.

També es poden lliurar personalment a la Seu Universitària de Villena (c/ La Tercia, 12) de 09.00 h a 15.00 h, de dilluns a divendres. Han d’adjuntar una instància adreçada al Secretariat de Seus Universitàries. Aquesta instància ha d'incloure les dades següents: nom i cognoms, adreça postal, telèfon de contacte, adreça electrònica, data i signatura.

Es presentaran en sobre tancat i sense signar. El sobre anirà identificat amb un lema. Dins del sobre, a més del treball (versió impresa i digital, d’acord amb l'apartat 3 de les bases), cal introduir un altre sobre tancat en l'exterior del qual figurarà, únicament, el lema de l'obra. A l'interior, s'adjuntarà una fotocòpia del DNI o passaport.

10. El termini de presentació de treballs comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA i finalitza el 16 de gener de 2015.

Resolució.

11. El jurat estarà format per les persones que designen conjuntament el Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística, i el M.I. Ajuntament de Villena.

12. La composició del jurat i la resolució, que serà inapel•lable, es publicaran a aquesta pàgina web. El jurat podrà declarar desert el premi.

13. Els participants es comprometen a aportar tota documentació que els siga requerida perquè la Universitat d'Alacant puga efectuar el pagament en cas de resultar guanyadors.

14. La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació d'aquestes bases, que podran ser interpretades pel jurat i el vicerectorat convocant en aquells aspectes no previstos inicialment.

15. Les persones que vulguen retirar les seues obres quan acabe el concurs, s'han d’adreçar al Secretariat de Seus Universitàries a partir de l'1 de febrer de 2015, presentant el DNI o passaport.

VEU Revista Cultural de la Universitat d'Alacant


VEU Revista Cultural de la Universitat d'Alacant
Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística
Edif. Germà Bernàcer
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9593

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464